Mensen

Reza de Haan - Managing Partner

Reza de Haan

Daar waar de huidige ontwikkelingen zich in snel tempo aan overheidsorganisaties opdringen, is het van groot belang dat (non-profit)organisaties actief gestimuleerd worden om samen te werken. Hiermee voorkomen we dat elke organisatie het spreekwoordelijke wiel zelf moet uitvinden. Co-creatie is hierbij in mijn ogen een belangrijk thema en vormt de basis van mijn werkwijze.

Meer over Reza de Haan

Brenda Holl - Managing Partner

Brenda Holl

Goed leiderschap staat voor mij voor het op een juiste wijze richting geven aan mensen en het hiermee kunnen beïnvloeden en veranderen van gedrag. Dit om uiteindelijk prestaties in de gewenste richting te kunnen sturen. Dit is voor mij de verbindende factor voor succes en staat centraal in alles wat ik tot nu toe gerealiseerd heb. Mijn drijfveer is mensen in beweging brengen. Mijn kracht ligt in het vermogen om samen met anderen te komen tot visie, samenwerking en resultaat.

Meer over Brenda Holl

Jaco van Giezen - Partner

Jaco van Giezen

Als partner bij Senze sta ik aan de lat voor commercie & marketing en als senior adviseur ondersteun ik organisaties op de verschillende thema’s binnen de fysieke leefomgeving. Beide rollen vervul ik met passie vanuit mijn drijfveer dat ik graag samen met de opdrachtgever op zoek ga naar oplossingen en innovaties ten behoeve van een mooi eindresultaat.

Meer over Jaco van Giezen

Roos Faay - Medewerker Projectmanagement

Roos Faay

Binnen Senze ben ik vanuit mijn rol werkzaam op diverse terreinen. Enerzijds ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering, de kwaliteit en de professionaliteit van het hele proces rondom opleidingen en trainingen. Eén van de belangrijkste taken is het waarborgen van onze kwaliteit. Plannen en overzicht houden is voor mij een tweede natuur. Ik heb dan ook ruime ervaring in het plannen en coördineren van trainingen. Anderzijds ben ik de steun en toeverlaat voor al m’n collega’s bij Senze en zorg ik dat alles op rolletjes verloopt.

Meer over Roos Faay

Marsha Mock - Talent Consultant

Marsha Mock

Als Talentconsultant bij Senze ben ik verantwoordelijk voor het aannemen, bemiddelen en begeleiden van onze Senze TalentLab en interim collega’s. Bij Senze staat de mens centraal en vanuit deze gedachte voer ik dagelijks de gesprekken met onze opdrachtgevers en onze collega’s over drijfveren, ambitie en hoe hierin samen verder te komen. In mijn rol als Talentconsultant ben ik verantwoordelijk om al deze elementen met elkaar te verbinden.

Meer over Marsha Mock

Natasja Schouten-Lening - Senior Adviseur / Trainer

Natasja Schouten-Lening

Als mens ben ik te typeren als positief met een gezonde dosis energie, enthousiasme en passie voor het vak. Ik zie mezelf als een generalist met oog voor mens, proces, inhoud en (bestuurlijke) omgeving. Tegelijkertijd heb ik me door mijn passie voor het vak, alle kanten van de nieuwe Omgevingswet, de Kwaliteitscriteria 2.1 en van de private kwaliteitsborging eigen gemaakt, waardoor ik daarin een echte specialist geworden ben.

Meer over Natasja Schouten-Lening

Josien Roodnat - Senior Adviseur / Onderzoeker

Josien Roodnat

Als onderzoeker en adviseur houd ik mij bezig met vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving, openbare orde en veiligheid. Opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker hecht ik veel waarde aan objectieve en empirische analyse en gefundeerde informatie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook daadwerkelijk wat wordt ondernomen met deze informatie. Mijn adviezen richten zich op praktische, haalbare en werkbare oplossingen, met oog voor nieuwe en onconventionele ideeën.

Meer over Josien Roodnat

Jeroen Bunschoten - Senior Adviseur

Jeroen Bunschoten

Binnen mijn werk staat het combineren van proces en inhoud centraal. Hierdoor ben ik in staat om beleid te vertalen in praktische oplossingen. Ik heb jarenlang ervaring op gedaan met het adviseren op het gebied van bouwregelgeving. Zowel de praktische toepassing van het Bouwbesluit als de totstandkoming ervan. Samen met de overheid, ondernemers en consumenten heb ik in gezamenlijkheid gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de bouw.

Meer over Jeroen Bunschoten

Marjanne den Boer - Senior Adviseur

Marjanne den Boer

Ik ben bij Senze gestart om naast het uitvoeren van ruimtelijke projecten ook mijn kennis en expertise in te zetten voor opdrachtgevers bij de implementatie van de Omgevingswet. In mijn advisering staat de relatie met de opdrachtgever voorop. Werken vanuit vertrouwen is daarbij essentieel. Als de neuzen dezelfde kant op staan worden er verrassende resultaten behaald.

Meer over Marjanne den Boer

Bart van Strien - Senior Adviseur

Bart van Strien

Als creatieve, praktisch ingestelde en verbindende duizendpoot haal ik mijn energie uit het verbeteren en hervormen van werkprocessen en het in hun kracht zetten van mensen. Mijn brede kennis op het VTH vakgebied en interesse in de Wet kwaltietsborging voor het bouwen en de Omgevingswet kan ik op deze manier goed inzetten.

Mijn pro-actieve instelling en handelswijze wekt vertrouwen op bij de mensen met wie ik samenwerk. Ik ben een onafhankelijke denker die voor zijn mening durft uit te komen zonder hierbij de belangen van de verschillende partijen te schaden. Ik ben flexibel, resultaatgericht, heb een prettige manier van samenwerken, beschik over een logisch denkvermogen en ben betrokken bij de organisaties waarvoor ik werk. Mijn kennis, vooruitstrevendheid en gevoel op het gebied van ICT lopen hier als een rode draad doorheen.

Meer over Bart van Strien

Wilfred Borneman - Adviseur

Wilfred Borneman

Als gedreven en ervaren adviseur werk ik met veel plezier en energie aan projecten binnen de fysieke leefomgeving. Als vakspecialist gaat mijn belangstelling uit naar bestuurs- en omgevingsrecht. De laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet volg ik voortdurend op de voet. Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals 3D-omgevingsplannen, hebben mijn speciale aandacht.

Meer over Wilfred Borneman

Meerten van der Werf - Adviseur / Trainer

Meerten van der Werf

Mensen maken het verschil. Dat is waar ik in geloof als adviseur van Senze. Als mens vind ik het belangrijk om te weten wat het nut van mijn werk is. Enerzijds wil ik een bijdrage leveren aan de visie, missie en doelstellingen van de organisatie. Anderzijds wil ik graag werk doen, waar klanten wat aan hebben. Vanuit die persoonlijke overtuiging heb ik ruim 9 jaar leiding gegeven en projecten geleid binnen vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer over Meerten van der Werf

Perry van Elswijk - Adviseur

Perry van Elswijk

Het functioneren van de overheid staat aan uitdagingen onderhevig. Ik ga vanuit SENZE deze uitdagingen graag samen met u aan. Expliciet benoem ik hierbij ‘samen met u’. Ik geloof namelijk dat de uitdagingen waaraan de overheid blootgesteld wordt niet anders dan integraal te overwinnen zijn. Mijn aanpak is daarom altijd gericht op het creëren van een aangename en open werksfeer. Dit met als doel dat de kennis en kunde van een iedere betrokkene tot zijn recht komt. Niet voor niets zeggen wij dan ook: “People make SENZE”.

Meer over Perry van Elswijk

Guus Leeuw - Adviseur

Guus Leeuw

De omgeving waar ik graag werkzaam ben, kent veel verschillende actoren en belangen. Deze actoren en belangen bij elkaar brengen is een opgave die alleen kans van slagen heeft als je in de eerste plaats zorgt dat je kennis van zaken hebt. Ik ben gewend om mijzelf in korte tijd onderwerpen eigen te maken. Mijn grootste kracht ligt in netwerken in kaart brengen en binnen deze netwerken de juiste partijen aan elkaar te koppelen voor een optimaal resultaat. Daarnaast geniet ik ervan om in te spelen op onverwachte situaties.

Meer over Guus Leeuw

Lars Kiebert - Adviseur

Lars Kiebert

Als adviseur ga ik elke uitdaging aan vanuit de overtuiging dat de mens centraal staat. ‘People make Senze’. Processen en organisaties moeten we zo inrichten dat ze ondersteunend zijn voor de betrokkenen. Hierbij streef ik naar efficiency, waarbij ik actief op zoek ga naar alle expertise binnen en buiten de organisatie. Samen komen wij tot de beste oplossing.

Meer over Lars Kiebert

Rodney Blok - Adviseur

Rodney Blok

Wet- en regelgeving zijn continu aan verandering onderhevig, maar binnen de turbulente wereld der overheden wordt ook des te meer gevraagd om een verandering in houding en gedrag. Niet alleen van de overheidsmedewerkers zelf, maar ook van de burger verwachten wij dat hij gaat denken in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en bedreigingen.

Meer over Rodney Blok

Lonneke de Jong - Adviseur

Lonneke de Jong

De rol van de overheid in het realiseren van maatschappelijke ambities verandert. Niet langer lossen overheden vraagstukken alleen op. Vaak vraagt dit een rol als verbinder tussen het openbaar bestuur, inwoners en bedrijven.
Vanuit mijn bestuurskundige achtergrond, waarin ik mij vooral gericht heb op de complexiteit van vraagstukken waar een variëteit van actoren bij betrokken zijn, kijk ik naar de vraagstukken binnen het openbaar bestuur. Ik geloof dat het verbinden van mensen en het delen van kennis en ervaring structuur geeft aan complexe problemen en daarnaast vindingrijke oplossingen oplevert.

Meer over Lonneke de Jong

Nick Kramer - Junior Adviseur

Nick Kramer

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken worden in de huidige tijd steeds complexer, de vraag en eis van integraliteit zorgt ervoor dat er vanuit vele perspectieven gekeken moet worden. Dit past goed bij mij, ik ben zeer breed georiënteerd en dit blijkt uit mijn opleidingen geschiedenis, politicologie en bestuurskunde. Met deze achtergrond kan ik vraagstukken door meerdere lenzen bekijken en zo tot creatieve oplossingen komen. De Omgevingswet is een goed voorbeeld van een huidig complex vraagstuk, deze heeft dan ook mijn speciale aandacht.

Meer over Nick Kramer

Hans Barendregt - Trainer

Hans Barendregt

Inmiddels ben ik al 25 jaar in verschillende functies werkzaam als senior jurist bij het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Daarnaast werk ik op detacheringsbasis bij andere gemeenten en het Ministerie van I&M. Ook geef ik regelmatig training over de verschillende aspecten van mijn vakgebied. Mijn expertise is alles rondom de Wabo, de Wro en andere wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht.

Meer over Hans Barendregt

Hajé van Egmond - Trainer

Hajé van Egmond

Sinds 2007 werk ik als adviseur voor Geregeld BV binnen de vakgebieden handhaving, (bouw)regelgeving, omgevingsrecht en bouwkwaliteit.Inmiddels heb ik jarenlange ervaring met het geven van trainingen, zowel op het praktische vlak (gebouwinspecties voor gemeenten en corporaties) als technisch-juridisch (onder meer voor gemeenten, provincies, het ministerie van BZK en de SDU).

Meer over Hajé van Egmond

Paul Bijleveld - Trainer

Paul Bijleveld

Inmiddels ben ik al meer dan 25 jaar werkzaam bij de lokale overheid op verschillende juridische functies. Mijn kennis en ervaring deel ik graag met anderen. Al 15 jaar verzorg ik diverse trainingen op het gebied van bestuursrecht, gemeenterecht, bestuurlijke handhaving, openbare orderecht, Drank- en Horecawet en APV. Ik heb binnen een grote gemeente gewerkt op de afdelingen Gemeente belastingen, openbare werken, openbare orde en veiligheid, APV bijzondere wetten en diensten (bestuursdienst en brandweer).

Meer over Paul Bijleveld

Emilie van Schaik - Trainer

Emilie van Schaik

Vanuit mijn opleiding rechten met als specialisatie milieu en mijn werkervaring heb ik algemene kennis van het Omgevingsrecht en specialistische kennis van milieu- en natuurwetgeving. Binnen de Omgevingsdienst Haaglanden houd ik mij op dit moment voornamelijk bezig met complexe vraagstukken op het gebied van natuurwetgeving.

Meer over Emilie van Schaik

Ciska Bakker - Trainer

Ik ben afgestudeerd als architect, met als specialisatie behoud en restauratie van erfgoed. Ik heb mijn eigen adviesbureau waarin ik adviseer in het kader van restauratie en herbestemming van monumenten en beeldbepalende gebouwen. Daarnaast ben ik als deskundige actief binnen verschillende monumentencommissies, waarin ik de overheid adviseer in het kader van monumenten.

Meer over Ciska Bakker

Contact

Nieuwsgierig naar wat Senze voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!
T: +(31)70 205 74 27
E: info@senze-groep.nl

Volg Senze

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Senze? Daar zorgen wij graag voor! Wij publiceren regelmatig over de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.